Stadgar

Stadgar för Folkare Ornitologiska Förening

§1 Föreningens ändamål

att främja intresset för naturen och i synnerhet ornitologin i Avesta Kommun

att arbeta för fågelskydd och värna om naturvärden i Avesta Kommun

§2 föreningen är ideell och partipolitiskt neutral

föreningen är öppen för alla

§3 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Föreningens årsmöte äger rum senast den 28 februari varvid styrelse väljs.

Kallelse till årsmöte sker senast 14 dagar före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte sker på samma sätt som till ordinarie årsmöte.

Styrelsen består av en (1) ordförande, utsedd för ett (1) år, samt fyra (4) styrelsemedlemmar utsedda för två (2) år, samt två (2) ersättare (suppleanter) för ett (1) år. Styrelsemedlemmarna utses växelvis, med två st varje år.

Vidare utses en (1) revisor och en (1) revisorersättare.

Styrelsens ledamöter är röstberättigade utom vid beslut om ansvarsfrihet och vid val av revisorer.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val då lottning sker.

§5 Beslutande organ

föreningens årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§6 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassaförvaltaren var för sig eller tillsammans.

§7 Verksamhet

Föreningen ska genomföra minst fyra föreningsmöten och ett årsmöte under verksamhetsåret.

På föreningsmöten sker diskussioner och studier av böcker eller annat material såsom filmer och visningar av bilder som medlemmarna uppmuntras framställa. Under sommarhalvåret görs exkursioner vid fågellokaler inom och utom kommunen.

§8 Ärenden vid årsmöte

 1. justering av röstlängd
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av funktionärer vid årsmötet – ordförande – sekreterare – protokolljusterare och tillika rösträknare.
 4. Fastställande av dagordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse med resultat och balansräkning.
 6. Revisorernas berättelse
 7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Beslut om kommande verksamhetsperiod – medlemsavgift för kommande kalenderår – verksamhetsplan
 9. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
 10. Val av föreningsordförande för 1 år.
 11. Val av ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen.
 12. Val av revisor samt ersättare för 1 år.
 13. Val av valberedning 2 ledamöter, 1 sammankallande
 14. Behandling av inkomna motioner
 15. Avslutning

§9 Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar krävs av två varandra följande utlysta möten varav ett ska vara årsmöte. De skall godkännas med minst hälften av angivna röster.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.